Четвърта брутална незаконна сеч и прекарване на незаконен път в природен парк Витоша

На същият ден, след съвместната проверка на предишния случай в пототдел 98-б, решихме със Сашо да проверим един съседен пототдел, където от шосето за Чуйпетлово, след с. Боснек, се виждаше как един път минава през цялата гора отдолу до горе. Беше много странно, защото там никога не е имало никакъв път, а сега отдолу се виждаше като прекарана магистрала. Скоро бяхме на мястото, в основата на подотдел 98-з.

Документално погледнато тук, е имало позволително за сеч N- 0260371 от 19.08.2015 г. за добиването на 454 м3 дървесина, както и протокол за освидетелстване на сечище N- 0260238 от 05.01.2016 г. за добити 261.77 м3 дървесина. Отделът е оставен преходен за 2016 г., но на 21.01.2016 г. горските забелязват незаконна сеч от страна на фирмата, маркират 12 дървета като незаконни и обезсилват с протокол N- 0276618 новото позволително за сеч N- 283289 издадено на фирмата за 2016 г. В този протокол е записано и нарушението: „Сеч на немаркирани букови дървета“. Съставен е и акт с N- П06А000245 / 21.01.2016 на Ангел Славчев Боянов. Вероятно за 12-те установени незаконно отсечени дървета. С това горските и държавата решават, че случаят е приключен. Защото така е най-удобно за всички!

---
В началото на сечището, веднага забелязахме разхвърляни многобройни трупи намазани с червена боя и червени марки, които веднага ни показаха, че тук вероятно горските са си свършили работата. Качихме се малко по-нагоре и какво да видим – от тук започваше път – 6 метра широк, издълбан в склона и гората вероятно от най-големия булдозер който съществува. От едната страна безразборно бяха избутани коренища, дървета и скали – грозна картина.
Тръгнахме нагоре по пътя. Стигнахме до горния край на сечището. Сега всичко стана ясно.

Покрай пътя бяха изсечени стотици дървета, на които имаше фалшиви горски марки.

 

Дори беше отсечена една череша, на нея имаше фалшива марка... и трупите бяха разхвърляни покрай пътя!

Пътят беше абсолютно незаконно прекаран, на места повече от 6м ширина, около 1 км дълъг. В горната част на гората правеше няколко серпентини и оттам тръгваха други странични пътища.

Това вече не беше гора. Нито сечище. Сякаш бяха секли с булдозера…

Обиколихме за да установим нарушенията… след което слязохме долу при 12-те установени незаконно отрязани дървета…


 

Установени нарушения:

1.    Отсечени са стотици дървета с фалшива горска марка, които не са определени от проверяващите горски като фалшиви и не са им поставени червени горски марки. Също така са отсечени и стотици дървета без абсолютно никакви марки, при прокарването на незаконния път, както и около него.

2.    Прекаран е напълно незаконен път с булдозер с ширина 6 метра, дължина около километър, с разклонения, като при прекарването му са унищожени стотици дървета без марки. Този път попада в Природен парк Витоша, в зона на Натура 2000 и по двете Директиви, както и във Вододайна зона, пояс III, и най-малкото по смисъла на закона представлява незаконно строителство. За него няма никакви разрешителни и съгласувания, а само подправен документ – страница в Технологичния план, където неизвестен човек е дописал подписан вече документ.

На това място никога не е имало път! Дори на топографските карти това си личи - в този подотел има нанесена единствено частична горска пътека, ясно се виждат другите реално съществуващи пътища:

 

 

3.    Интензивността на сечта е 50-60% вместо позволените в позволителното за сеч 15%.

Този сигнал изпращаме до: Министъра на МЗХ, зам. Министъра на МЗХ Георги Костов, Директора на ИАГ – Тони Кръстев, Министъра на МОСВ, Дирекцията на ПП Витоша, Басейнова Дирекция.

Очакваме адекватен и подробен отговор от тях, който да съдържа следното:

-    Колко точно са незаконно отсечените дървета
-     Те ще бъдат ли маркирани с червена горска марка, както изисква закона?
-  Какви санкции ще наложат поверените Ви институции при констатацията на тези нови нарушения на фирмата извършител?
- Какви санкции ще наложат поверените Ви институции на държавните служители, отговорни за случилото се?
- Какви наказания ще предприеме МЗХ относно документа с невярно (подправено) съдържание, с който се „регламентира“ прекарването на един незаконен път.
- Защо и от кого е допуснато изобщо прекарването на незаконен път с ширина 6 метра, когато в позволителното за сеч е посочено, че дървесината се изнася с животинска сила?

 

- Как ще бъде наказана Дирекцията на ПП Витоша за допуснатите системни нарушения при последните няколко случая с незаконна сеч през последните месеци на територията на парка?

--------------

  На 20.02.2016 г. този фрапантен случай на беззаконие беше излъчен в Новините на БНТ1 от 20.00 часа:

 

Случаят за пореден път показва как държавници и частници разграбват горите и доволно си траят - фирмите крадат и си плащат на който трябва, държавните и частните горовладелци си взимат и те достатъчно от гората, контролните органи ги държат в зависимост и на 500 лв. заплата без мотивация, а обществото само брои безмълвно тировете за Турция и Гърция.

 

Този случай е разследван, описан, заснет и публикуван от инж. Александър Дунчев (WWF) и инж. Атанас Русев ("Да запазим Корал")

20.02.2016 г.

Никоя част от този материал и разследване не може бъде използвана без изричното писмено съгласие на авторите!